Norsk Selskap for Medisinsk Biokjemi

Miljøgifter og Folkehelse. Interessegruppe.

Miljøgifter og Folkehelse

Miljøgifter – giftstoffer som sirkulerer i miljøet – er en global helsemessig utfordring og utgjør en trussel mot både dyr og mennesker. Selv om dette er noe vi alle eksponeres for, og stoffene har kjente negative helseeffekter, har norske leger andre og helsearbeidere i liten grad engasjert seg i dette. Oppslag i media om miljøgifter blir sjelden fulgt opp, og allmennheten er generelt lite informert om hvordan stoffene påvirker oss. NSMB har derfor opprettet en interessegruppe, «Miljøgifter og folkehelse», som skal bidra med opplysningsvirksomhet og rådgivning overfor publikum, myndigheter og politikere om helseeffekter av miljøgifter.

Interessegruppens formål er å drive utredning, opplysningsvirksomhet og rådgivning overfor publikum, myndigheter og politikere om mulige helseeffekter av miljøgifter. Mandat

Styre:

Maria Averina (leder)
PhD, avd. overlege, Laboratoriemedisin, Diagnostisk klinikk, UNN, Tromsø

Anne Lise Bjørke Monsen
PhD, overlege i medisinsk biokjemi, Innlandet sykehus og Haukeland universitetssykehus

Bjørn J. Bolann
Professor emeritus i medisinsk biokjemi, Universitetet i Bergen

Jan Brox
Professor i medisinsk biokjemi, Avd. for laboratoriemedisin, UNN, Tromsø

Merete Eggesbø
Seniorforsker, Folkehelseinstituttet

Ingrid Hokstad
LIS i medisinsk biokjemi, Innlandet sykehus

Sandra Huber
PhD, seniorkonsulent, Laboratoriemedisin, Diagnostisk klinikk, UNN, Tromsø

Peter Th. Ørebech
Professor emeritus i rettsvitenskap, UiT Norges Arktiske Universitet, Tromsø

Kontakter: maria.averina@unn.no; anne-lise.bjorke.monsen@helse-forde.no

Publikasjoner fra interessegruppen

Nyttige linker
Arctic Monitoring & Assessment Programme (AMAP)

Heavy metals as risk factors for human diseases – a Bayesian network approach

Miljøgiftlaboratoriet, Tromsø

The Stockholm Convention

Vitenskapskomiteen for mat og miljø